Aan de slag
 
AAN DE SLAG
 
DENKKADER
 
PILOTS
"Per pilot zijn doelen afgestemd op de situatie van het team gesteld."
TOOLBOX
Print pagina
TOOLBOX
In deze toolbox staan de interventies die in de pilots zijn gebruikt en die u kunt gebruiken in de team- en managementsessies. Per tool of interventie staat het doel omschreven en hoe u de interventie kunt uitvoeren. Gebruik deze tips om een goede bijeenkomst samen te stellen.
ZOEKEN
ZOEKEN
"De PDCA-cyclus was voor de pilot een non-begrip. Het leefde niet echt en dat doet het nu wel."
Naam
oplopend sorteren
aflopend sorteren
Doel
oplopend sorteren
aflopend sorteren
Focus
oplopend sorteren
aflopend sorteren
Omschrijving
oplopend sorteren
aflopend sorteren
Team
oplopend sorteren
aflopend sorteren
Samenstelling
oplopend sorteren
aflopend sorteren
ZOEKEN:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doel van dialoog is het creëren van begrip voor elkaar, kennis van elkaars inzichten en het zorgen voor meer verbinding
Kwaliteitscultuur
Het voeren van de dialoog is een belangrijk hulpmiddel geweest in de pilots. Daarom hier een aantal 'spelregels' voor een dialoog op een rij.
Team en management
In groepjes en plenair
Doel van het AI interview is om te benoemen wat op dit moment de sterke factoren en successen zijn van het team met betrekking tot het kwaliteitsdoel en welk droombeeld het team heeft m.b.t. het kwaliteitsdoel. Het legt de basis voor het verdere traject. Men bepaalt naar welk einddoel men wil toewerken.
Kwaliteitsbewustzijn, Kwaliteitscultuur
In interview vorm deelt men elkaars ervaringen, verhalen, ideeën en wensen. Men benoemt en waardeert de dingen die op dit moment goed gaan en de kracht van het team en onderzoekt hoe men dit kan inzetten om toe te werken naar de gewenste kwaliteit met betrekking tot het doel/onderwerp. Het resultaat is zicht op waar het team goed in is en een gedeeld toekomstbeeld van het doel, waar men naar toe wil werken.
Team
In tweetallen, groepjes en daarna plenair
Doel is om te benoemen wat de gewenste werkwijze (het HOE) is om het kwaliteitsdoel te realiseren, deze werkwijze is deels gebaseerd op de sterke punten en successen die nu al aanwezig zijn in het team.
-Kwaliteitsbewustzijn, -Kwaliteitscultuur
Deelnemers geven antwoord op de vragen: Hoe gaat het team nu al in positieve zin te werk om meer tot de gewenste kwaliteit van het kwaliteitsdoel te komen? Hoe wil het team ideaal gezien te werk gaan om tot de gewenste kwaliteit van het kwaliteitsdoel te komen?
Team
Individueel en daarna plenair
Verankeren van afspraken die zichtbaar moeten gaan zijn in het handelen van de teamleden.
Kwaliteitsgericht handelen, Kwaliteitscultur
Tijdens deze opdracht gaan docenten eerst concreet aan de slag met het opstellen van bestaande en gewenste wijze van [studentenbenadering]. In het tweede deel gaan we meer onder de waterspiegel kijken en met elkaar in gesprek hoe we er toe kunnen komen om deze afspraken ook daadwerkelijk na te komen.
Beiden
Groepjes (3-4) en plenair
Doel is om de visie, wensen en behoeftes te vertalen in concrete vervolgstappen, zodat ook daadwerkelijk gewerkt kan gaan worden aan kwaliteitsverbetering van het kwaliteitsdoel.
Kwaliteitsgericht handelen
Het team gaat de visie en alles wat daaromheen is besproken vertalen naar concrete vervolgstappen. Men formuleert activiteiten, geeft aan wie daar bij betrokken is, wie is eigenaar is, welke voorwaarden en benodigdheden nodig zijn. 
Team
In groepjes en plenair
Doel is inzicht voor het team in oriëntaties die dominant of meer aanwezig zijn en inzicht in welke oriëntatie meer ontwikkeld zouden kunnen worden. Daarnaast leert het team over verschillende cultuuroriëntaties die mogelijk zijn in een team.
Kwaliteitscultuur
De teamleden gaan met elkaar in gesprek over de resultaten van de cultuurscan. Zij benoemen de sterke punten vanuit hun huidige oriëntatie. Vervolgens benoemen zij welke punten/manier van werken zij verder willen versterken. Hieruit trekt het team een aantal conclusies die op flap komen. Deze conclusies (en flap) zijn de basis voor de verdere ontwikkelingen in het team.
Team
Plenair – in groepjes - plenair
Team krijgt inzicht in eigen dominante oriëntatie(s) / Team krijgt inzicht in welke oriëntatie(s) het verder zou willen ontwikkelen / Team vergroot haar kennis over de verschillende oriëntaties
Kwaliteitscultuur
Het team gaat met elkaar in gesprek over de oriëntaties uit de cultuurscan. Dit gesprek wordt gestimuleerd door de teamleden fysiek een positie in te laten nemen, eerst bij de oriëntatie die zij op dit moment dominant achten en vervolgens bij de oriëntatie waarvan zij denken dat die meer ontwikkeld moet worden. Belangrijke conclusies worden genoteerd op een flap en vormen de basis voor de rest van het traject.
Team
Plenair
Doel van deze interventie is om te bepalen of de cultuuroriëntatie die dominant is in het team , voldoende bijdraagt aan de kwaliteit die het team levert of dat het team een bepaalde oriëntatie verder wil ontwikkelen om de kwaliteit van het team verder te versterken.
Kwaliteitscultuur
Met een cultuurscan bepaalt het team welke cultuuroriëntatie dominant is voor het team. Het team beoordeelt of dit de gewenste oriëntatie is en welke wensen zij heeft om de cultuur verder te versterken. Deze oefening geeft inzicht in de cultuur van het team en hoe het team gewend is om samen te werken. Vervolgens kan het team nadenken of men hier tevreden over is en of dit voldoende bijdraagt aan de kwaliteit die het team wil leveren of dat men de kwaliteitscultuur graag verder wil ontwikkelen. 
Team
Plenair
Doel is om de dominante (of meer aanwezige) cultuuroriëntaties in kaart te brengen.
Kwaliteitscultuur

Teamleden vullen individueel de cultuurscan in. Deze antwoorden worden zichtbaar gemaakt op a3 flaps. Gevraagd wordt aan het team om op zoek te gaan naar verschillen en overeenkomsten. Zij bespreken deze in dialoog. Belangrijk is om te nadrukken dat geen oriëntatie goed of fout is, maar dat gezocht moet worden naar oriëntaties waarmee de cultuur van het team versterkt kan worden. Het gaat om de volgende oriëntatie: Rationeel, Sociaal, Zelf-georiënteerd, Open. 

Team
Individueel, daarna plenair
Doel is het verdiepen van de wijze waarop de leidinggevenden werken richting het team. Wat is de dominante werkwijze en welke werkwijze zou meer ontwikkeld mogen worden?
Kwaliteitscultuur
In een sessie met het management vullen de aanwezigen ook de cultuurscan in. Deze scan is gericht op het leidinggeven. Zij bespreken met elkaar welke oriëntaties dominant zijn en welke oriëntaties sterker ontwikkeld mogen worden.
Management
-
Doel is verdere verdieping in de uitslag van de cultuurscan. Inzicht in de cultuur van het team en bijbehorende oriëntatie.
Kwaliteitsbewustzijn, Kwaliteitscultuur
In groepjes analyseren de teamleden de antwoorden die gegeven zijn vorige keer bij de cultuurscan. Zij beantwoorden vragen zoals:
  • Herkennen jullie de antwoorden?
  • Wat is jullie analyse? 
  • Trek enkele conclusies 
Team
In groepjes van 3
Doel is om met het team te bepalen welke cultuuroriëntatie(s) wat betreft hen gewenst is/zijn. Het team krijgt meer inzicht haar werkwijze en de wijze waarop zij graag zou willen werken.
Kwaliteitsbewustzijn, Kwaliteitscultuur
Het team gaat met elkaar onderzoeken welk oriëntaties wat betreft de cultuur in hun team dominant zijn en welke zij graag meer zouden willen ontwikkelen.
Team
Plenair
Teambetrokkenheid bij kwaliteitsdoel versterken vanuit bijvoorbeeld de sociale oriëntatie.
Kwaliteitsgericht handelen Kwaliteitscultuur
Het team wil graag bijvoorbeeld de sociale oriëntatie versterken. Hiervoor hebben zij algemene argumenten en uitgangspunten benoemd. In dit onderdeel vertalen zij de abstracte, algemene uitgangspunten en argumenten in concrete groepsnormen. Ook wordt gekeken hoe het werken met deze groepsnormen opgenomen kan worden in de PDCA-cyclus van het team.
Team
In groepjes en plenair
Doel is om als team tot efficiëntere en effectievere manier van afspraken te komen.
Kwaliteitsgericht handelen, Kwaliteitscultuur
In verschillende rondes maken de teamleden afspraken. Tussendoor reflecteren zijn op de manier waarop de afspraak tot stand kwam. 
Beiden
Plenair
Doel is de visie en wensen verder te bestendigen. Een visie opstellen is stap 1, een visie uitgangspunt laten zijn voor het handelen is 2. Doel van deze oefening is om mensen te stimuleren om de nieuwe visie uitgangspunt van het handelen te laten zijn.
Kwaliteitsbewustzijn
In een bijeenkomst kunnen vaak mooie uitspraken gedaan worden over de visie en wensen voor de toekomst. Belangrijk is dat deze visie en wensen ook daadwerkelijk uitgangspunt van handelen worden. Deze oefening draagt daaraan bij.
Team
Plenair
Doel is een korte kennismaking met het denkkader
Kwaliteitscultuur
De 4 aspecten van het denkkader zijn afgedrukt op 4 losse kaartjes. Iedereen krijgt 1 kaartje en denk kort even na over wat dit aspect voor hem of haar betekent. Vervolgens wisselen de deelnemers met elkaar hun gedachten uit. Doel is om te ontdekken hoe deze vier aspecten met elkaar samen hangen.
Team en management
Individeel en plenair
Doel van deze interventie is helder krijgen wat een kwaliteitsnorm of uitspraak nu precies in de praktijk betekent voor het team. Vaak hebben mensen verschillende beelden bij kwaliteitsnormen. Deze interventie zorgt ervoor dat deze beelden expliciet worden.
Kwaliteitsbewustzijn
Met behulp van een stille dialoog gaat een team aan de slag met het concretiseren van een kwaliteitsnorm. 
Team
Groepjes
Doel is om Inzicht te verkrijgen in de beelden (bewust en onbewust) m.b.t. kwaliteitszorg bij de teamleden en wat het team nu al doet op het gebied van kwaliteitszorg. Daarnaast benoemt het team wensen en acties m.b.t. kwaliteitszorg.
Kwaliteitsbewustzijn, Kwaliteitssysteem, Kwaliteitsgericht handelen
Met deze interventie bespreekt het team hoe zij met de PDCA-cyclus willen werken aan kwaliteitszorg met betrekking tot het kwaliteitsdoel.
Team en management
Plenair (startvraag) en in groepjes
Doel is het verfrissen van de regels voor het geven en ontvangen van positieve en negatieve feedback en deze te oefenen.
Kwaliteitscultuur
Feedback is een belangrijk hulpmiddel om de kwaliteit van een team te vergroten. Na een introducerend filmpje over doel van feedback geven en ontvangen gaan de docenten zelf aan de slag.
Team
Plenair (filmpje) en in wisselende tweetallen
Doel van deze oefening is om normen op te stellen met betrekking tot het omgaan met de PDCA-cyclus. Deze normen bepalen het handelen / het gedrag van de teamleden.
Kwaliteitsgericht handelen
Afhankelijk van het de structuur van de organisatie, zijn er soms normen op organisatieniveau, of krijgen locaties of opleidingen de vrijheid eigen normen op te stellen. In deze oefening gaan we deze normen (evt. binnen centrale kaders) opstellen dan wel verfijnen en daar een PDCA overheen leggen, met een accent op de Check.
Team en management
Groepjes (grootte 3-6)
Doel is om mogelijke oplossingen te delen met het team (dit is bijvoorbeeld nodig wanneer de oplossingen niet door het hele team bedacht zijn. Door de oplossingen op deze manier te delen ontstaat draagvlak.
Kwaliteitsgericht handelen, Kwaliteitssysteem
Teamleden onderzoeken in hoeverre de bedachte oplossingen goed en bruikbaar zijn. Door dit samen te onderzoeken en vervolgens een vertaal te slag te maken, waarin ze aangeven wat dit voor het team en teamleden betekent, gaat de oplossing meer leven, ontstaat er draagvlak en is de kans groter dat deze toegepast gaat worden.
Team
Plenair en in groepjes
Doel is om ideeën, oplossingen etc van onder de waterspiegel te koppelen aan aspecten boven de waterspiegel, zodat er effectieve oplossingen ontstaan.
Kwaliteitsgericht handelen
Vanuit de huidige en gewenste oriëntaties gaat het team oplossingen bedenken voor het kwaliteitsvraagstuk. Daarna vertalen zij deze oplossingen naar de praktijk, zodat deze concreet en duidelijk mogelijk worden.
Team
Groepjes
Doel is om kwaliteiten en allergieën te onderzoeken in relatie tot het werken volgens bepaalde oriëntatie uit de cultuurscan.
Kwaliteitsbewustzijn
In dit onderdeel verkennen de teamleden wat hun allergieën en kwaliteiten zijn met betrekking tot een van de oriëntatie. In deze oefening gaat het om de rationele oriëntatie: het gestructureerd werken aan SLB. Kwaliteiten en allergieën worden voor iedereen inzichtelijk, zodat men hier in de toekomst beter mee om kan gaan.. Deelnemers benoemen persoonlijke uitdagingen.
Team en management
Eerst individueel invullen en dan in twee- of drietallen uitwisselen
De PDCA-cyclus rondmaken. Het doorlopen van alle vier de stappen van de cyclus is belangrijk om kwaliteit te bereiken. Met deze interventie maak je inzichtelijk of binnen elke stap van de PDCA-cyclus voldoende activiteiten ondernomen worden of dat er nog activiteiten aan toegevoegd moeten worden.
Kwaliteitssysteem
Met behulp van kaartjes in 4 kleuren, maakt men de vier stappen van de PDCA-cyclus concreet. P staat voor PLAN, D staat voor DO, C staat voor CHECK en A staat voor ACT.
Team
Groepjes
Doel is om het werken met de PDCA-cyclus te verbeteren
Kwaliteitssysteem, Kwaliteitsgericht handelen
Het team benoemt de manier waarop zij nu werken met de PDCA cyclus en het thema waar ze mee bezig zijn. Hoe passen alle activiteiten rondom dat thema in de PDCA cyclus? Wat gaat hier goed in? En waar liggen wensen ten behoeve van de verbetering?
Team
Plenair en in groepjes
Doel is om de teamleden te laten zien hoe zij in de realiteit handelen. Hierdoor wordt nzichtelijk voor elkaar hoe elkaars handelen in de dagelijkse realiteit eruit ziet.
Kwaliteitsgericht handelen
Teamleden verspreiden zich door de ruimte en spelen zichzelf. De begeleider speelt de rol van student en doet zich voor als een student die naar een opendag komt. Hij loopt rond en stelt aan alle docenten vragen.
Team
Plenair
Doel is om structuur aan te brengen in de vorm van een jaarplanning om op planmatige, gestructureerde wijze te werken aan bijvoorbeeld SLB.
Kwaliteitssysteem
Maken van een jaarplanning voor [SLB]. Dit dwingt de teams om groot te denken en met elkaar in gesprek te gaan over wat zij willen bereiken met [SLB] en welke planning/organisatie deze doelen ondersteunt.
Team
Plenair (per team)
Doel is om de eerdere gemaakte jaarplanning in te passen in een PDCA-cyclus.
Kwaliteitssysteem
Deze oefening bouwt voort op het eerder gemaakte jaarplan uit de oefening 'Structuur in jaarplan, een grofontwerp, deel I van II. In deze oefening gaan de docenten de PDCA verwerken in het jaarplan.
Team
Per team, als het team heel groot is opsplitsen in groepen van ong. 4 personen
Doel is om de resultaten van de vorige bijeenkomst te bestendigen.
Kwaliteitscultuur
Deelnemers reflecteren op hun ervaringen uit de vorige bijeenkomst. Deze oefening duurt kort en kan het beste aan het begin van elke bijeenkomst gedaan worden.
Team
Plenair
Doel is om de te ontwikkelen oriëntaties te vertalen naar concrete, werkbare, haalbare uitgangspunten voor handelen in de praktijk. Resultaat is dat abstracte uitspraken over de richting waar het team op wil, realiteit worden en gaan leven.
Kwaliteitsgericht handelen, Kwaliteitsbewustzijn
In de eerste sessie benoemd het team 1 of 2 oriëntaties die men graag meer wil ontwikkelen. Om die oriëntaties meer te ontwikkelen is het noodzakelijk om deze te vertalen naar concrete, werkbare uitgangspunten. Abstracte en vage wensen en verwachtingen worden vertaald naar gedrag. Belangrijk is om dichtbij de motivatie en intentie van het team te blijven. Het resultaat moeten uitspraken zijn die het hart van het team raakt.
Team
Individueel, groepjes en plenair