Aan de slag
 
AAN DE SLAG
"De toolbox kan u helpen om op teamniveau te werken aan de betrokkenheid bij kwaliteitszorg"
 
DENKKADER
 
PILOTS
Pilot 4
Print pagina
pilot 4

Een werkgroep, bestaande uit leden van een groot onderwijsteam, is aan de slag gegaan met het kwaliteitsdoel 'terugdringen van het aantal verlengers'. Men wil het project ook graag laten aansluiten bij andere vastgestelde kwaliteitsdoelstellingen in het teamjaarplan, te weten het verbeteren van de SLB en de onderwijsinhoud laten aansluiten bij focus op vakmanschap. Tijdens een laatste teamsessie blijkt dat deze pilot niet heeft opgeleverd wat men er vooraf van gehoopt had. Dit is jammer, maar tegelijkertijd biedt het de kans om te reflecteren en leren van deze ervaring.

Terugdringen aantal verlengers
In deze pilot is een werkgroep bestaande uit leden van een groot onderwijsteam aan de slag gegaan met het kwaliteitsdoel 'terugdringen van het aantal verlengers'. Twee andere werkgroepen hebben namens het gehele team gewerkt aan het kwaliteitsdoel gericht op het verbeteren van de SLB en het beter laten aansluiten van de onderwijsinhoud bij focus op vakmanschap. 
Startsituatie
Een van de leden van het College van Bestuur van deze mbo-instelling wordt benaderd voor deelname aan een pilot op het gebied van cultuur van kwaliteitszorg en is nieuwsgierig. Het CvB-lid zoekt contact met een team en in een eerste gesprek met een teamlid en de begeleiders van NLQAVET worden de mogelijkheden voor deelname aan de pilots verkend. Er worden aanknopingspunten gevonden en in een tweede gesprek wordt een aantal kwaliteitsdoelen benoemd. Het gaat om een groot team (45 medewerkers), dat goed draait en een goede beoordeling van de Inspectie heeft gekregen. 

Men wil het project graag laten aansluiten bij de al eerder benoemde kwaliteitsdoelstellingen in het teamjaarplan, te weten: het terugdringen van het aantal verlengers, het verbeteren van de SLB en de onderwijsinhoud laten aansluiten bij focus op vakmanschap. Voor wat betreft het element cultuur van kwaliteitszorg en kwaliteitsbewustzijn, de zachte kant, is men nog zoekende. Bij aanvang van het project geven de vertegenwoordigers vanuit het team aan hier nog niet goed grip op te krijgen maar stemmen ze wel bewust in met deelname aan de pilot. 
Voortgang
De begeleiding in de NLQAVET-pilots is zo opgezet dat er sprake is van vijf teamsessies en een vijftal managementsessies. Voor de teamsessies geldt een maximum aantal van ongeveer 15 teamleden. In het geval van deze pilot is afgesproken om de eerste twee teamsessies samen te voegen en te laten plaatsvinden met het gehele team (45 personen). De NLQAVET-begeleiders hebben vervolgens een van de werkgroepen begeleid en de resultaten hiervan zijn tijdens een laatste bijeenkomst met het hele team gedeeld.

Tijdens deze eerste bijeenkomst wordt het team opgedeeld in drie groepen, corresponderend met de kwaliteitsdoelstellingen in het teamjaarplan. In plaats van te starten bij de vraag 'wat kan er beter?' kijken de teamleden eerst naar de huidige kwaliteit en 'wat doen we eigenlijk al goed?'. Men benoemt de hierbij behorende succesfactoren van zichzelf, het team en de organisatie. De methode die hierbij gebruikt wordt is Appreciatieve Inquiry (AI). Vervolgens droomt men over de toekomst en wordt verder aan de slag gegaan met de drie thema’s die worden uitgediept. Uiteindelijk wordt toegewerkt naar een heldere opdracht voor de werkgroepen: waar gaan deze mee aan de slag en hoe komen we er tijdens de volgende teamdag op terug?

De werkgroep gericht op het terugdringen van het aantal verlengers komt nog twee keer samen. Hierbij blijkt het lastig om het onderscheid te maken tussen oplossingen door het veranderen van systemen - het WAT - en de manier waarop de oplossingen geïmplementeerd worden - het HOE. Door vanuit vier oriëntaties te kijken naar de oplossingen is geprobeerd om dit onderscheid te verhelderen. Het team heeft een sterke sociale oriëntatie, de rationele oriëntatie wordt benoemd als ontwikkelpunt. 
Resultaten pilot
De resultaten van de werkgroep zijn tijdens een laatste teamsessie met het hele team gedeeld. Door zowel teamleider als begeleiders is vastgesteld dat deze pilot niet heeft opgeleverd wat men er vooraf van gehoopt had. Dit is jammer, maar tegelijkertijd biedt het de kans om te reflecteren en leren van deze ervaring. We hopen dat anderen onze ervaringen kunnen meenemen en hebben hiertoe een aantal leerpunten en aandachtspunten benoemd bij het opstarten en uitvoeren van een dergelijk project. 
Leerpunten
  • Aan de voorkant duidelijke afspraken maken over doelstellingen, beschikbare en benodigde tijd en middelen en betrokkenheid van zowel team als management. In deze pilot waren de doelstellingen van het pilotteam en de pilot achteraf bezien niet gelijk. Het team was op zoek naar een manier om te werken aan de kwaliteitsdoelstellingen boven de waterspiegel (het WAT). Voor het team was de toegevoegde waarde van het werken aan kwaliteitsbewustzijn en cultuur van kwaliteitszorg en het HOE onvoldoende duidelijk. De teamleden zijn de meerwaarde gedurende de pilot niet gaan inzien. Gedurende de looptijd van het project is het waardevol gebleken om te reflecteren op elementen onder de waterspiegel, maar de twee doelstellingen zijn onvoldoende bij elkaar gekomen.

  • De opzet van de pilot bestond uit team- en managementsessies. De gedachte hierachter is dat het management een cruciale rol heeft bij verandering en hierbij een voorbeeldrol vervult; het management moet ook bereid zijn te veranderen. In deze pilot hebben de gesprekken met het management slechts beperkt plaatsgevonden. Het management gaf geen prioriteit aan deze sessies, waardoor het goed bespreken van de wisselwerking tussen managementaansturing en teamsamenwerking niet van de grond is gekomen. Dit geldt ook voor het bespreekbaar maken van zaken boven en onder de waterspiegel. Een leerpunt is het expliciet checken van commitment bij de verschillende betrokkenen vooraf.

  • Zowel het pilotteam als de begeleiders hebben tijdens deze pilot knelpunten benoemd. Er is echter niet op projectniveau geëvalueerd en evenmin expliciet een go-/no go-moment ingebouwd.

  • Om een pilot succesvol te laten zijn, is het van belang dat er een klik is tussen de begeleiders en management en team. Begeleiders dienen in staat te zijn het team en management een spiegel voor te houden; beide dienen hiervoor open te staan.

  • Urgentiebesef. Achteraf heeft de teamleider moeten concluderen dat men eigenlijk geen ondersteuning nodig had bij het werken aan kwaliteit. De basis was al op orde. Dit betekent niet dat het werken aan kwaliteitsbewustzijn alleen werkt in teams waar de basis niet op orde is; het betekent wél dat er een gevoel van urgentie moet zijn.

  • Groepsgrootte. Het team bestond uit een groot aantal teamleden. Hierdoor is gewerkt met een afvaardiging van het team. Daardoor is het moeilijk geweest om de effecten van de interventie over te dragen naar het hele team. Waarschijnlijk is een groepsgrootte van 15 teamleden het maximale werkbare aantal.

  • In deze pilot is het mensen onvoldoende gelukt zich open te stellen voor elkaars bespiegelingen vanuit de insteek om er gezamenlijk beter van te worden en ervan te leren. Deels ontbrak de klik maar het had ook te maken met de huidige cultuur van werken in management en team. 
Handboeken
REAGEREN
E-mailadres:
Plaats hier uw reactie:
ZOEKEN
ZOEKEN
"De PDCA-cyclus was voor de pilot een non-begrip. Het leefde niet echt en dat doet het nu wel."