Aan de slag
 
AAN DE SLAG
"De toolbox kan u helpen om op teamniveau te werken aan de betrokkenheid bij kwaliteitszorg"
 
DENKKADER
 
PILOTS
Pilot 2
Print pagina
Kwaliteit: een gedeelde verantwoordelijkheid!
Een team heeft in drie intensieve bijeenkomsten toegewerkt naar een basis om met elkaar een goede intake op te zetten en uit te voeren. Hiermee wilde het team de juiste studenten binnenhalen om het diploma-rendement te verhogen. In de pilot stond 'Kwaliteit als gedeelde verantwoordelijkheid' centraal, dit om zoveel mogelijk studenten hun diploma te laten halen. De teamsessies zijn afgewisseld met managementsessies (monitoringsessies). Deelname heeft het team veel opgeleverd.
Startsituatie
Het team heeft onlangs een negatief oordeel van de inspectie gekregen. Er ligt een verbeterplan, waarin verbeteracties zijn opgesteld voor alle aspecten die van de inspectie een onvoldoende hebben gekregen. Binnen de school is succesvolle deelname van dit team aan de pilot niet voor iedereen evident gezien de turbulente omstandigheden waarin het team zich bevindt. De initiatiefnemer voor de pilot geeft aan dat het team op dat moment echt iets positiefs nodig had. Algemene doelstellingstelling in de pilot is het vergroten van het rendement van de school, zodat zo veel mogelijk studenten de school met een diploma verlaten. In overleg met het team is vastgesteld om daarvoor het concrete kwaliteitsdoel het ‘verbeteren van de intake’ aan te pakken. Onderliggende wens van de teamleider is om toe te werken naar een goede samenwerking en cultuurverandering binnen het team.
Doelen waaraan gewerkt is
Kwaliteitscultuur
Gezamenlijk optreden in de intake van studenten
Teamvorming, samenwerking
Kennismaken met AI (denken vanuit kracht/positieve factoren van de organisatie en medewerkers)
Gedeeld referentiekader met betrekking tot de intake
Openstaan voor ontwikkelingen van buitenaf

Kwaliteitssysteem
Visie en proces van intake verbeteren om meer studenten de eindstreep te laten halen (hoger rendement).
Meer structuur in de manier waarop het team georganiseerd is (meer afstemming, meer overleg).

Kwaliteitsbewustzijn

Iedereen is betrokken bij de intake
Het onderwerp kwaliteit staat dichter bij de werkvloer

Kwaliteitsgericht handelen
Afspraken nakomen
Kwaliteitsnormen met elkaar afspreken
Gewenste oriëntatie, samenwerking vertalen naar concreet gedrag
Hoogtepunten
 • Het besef dat waarderende manier van kijken helpt om aan kwaliteit te gaan werken.
 • De eerste schoolbrede bijeenkomst mondde uit in een inspirerende en waarderende middag, die eindigde met een goed gesprek over wat nu kwaliteit is binnen de school.
 • Veel behoefte/ruimte voor het gesprek met elkaar. Iedereen luistert en er ontstond een mooi gesprek waaraan iedereen deelnam.
 • Concrete actiepunten geformuleerd om te komen tot een goede intake, waaraan iedereen uit het team een bijdrage levert.
 • De eerste bijeenkomst heeft een goede basis gelegd, waarin de neuzen dezelfde kant opstaan om aan de slag te gaan met intake.
Succesfactoren
 • De koppeling van visie/uitgangspunten naar gedrag.
 • Ruimte/voorwaarden creëren voor een dialoog
 • Gebruikte werkvormen stimuleren gesprek op een dieper niveau.
 • Teamleden uitdagen om hen letterlijk te laten formuleren wat ze zouden zeggen tegen een student op de open dag. Hierdoor landen afspraken dieper en zullen ze ook eerder worden uitgevoerd.
 • Creëren van een open en veilige sfeer, zowel in team- als managementsessies.
 • Behaalde resultaten onder de waterspiegel benoemen (gefluit op de gang, oog voor elkaars privésituatie).
 • Het fysiek bewegen door de ruimte door bijvoorbeeld aan iedereen te vragen om naar voren te komen.
 • Besluitvaardigheid van de directie om teamleden/voormalig teamleider over te plaatsen naar een ander team. Hierbij zijn de geluiden van het team goed gehoord. De directie heeft naar het team geluisterd.
Conclusies
Concreet heeft het team gezamenlijk een kwalitatief goede intake opgezet en uitgevoerd. Daarnaast is het team beter met elkaar in gesprek gekomen over belangrijke thema’s, waardoor teamleden beter samenwerken en meer kwaliteit kunnen leveren. Er heeft een cultuurverandering plaatsgevonden en in het team is nu veel meer sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid voor de intake.

De teamleider/onderwijsleider kijkt tevreden terug op het traject. Het team verkeerde bij de start van de pilot in een bijzondere situatie, met een niet goed lopende samenwerking en een negatief oordeel van de inspectie. De teamleider/onderwijsleider geeft aan blij te zijn met de kans die hij en zijn team hebben gekregen om deel te nemen aan dit traject. 
Aandachtspunten
 • De onderdelen kosten veel tijd, vaak meer dan we van te voren dachten. Het goede gesprek met elkaar voeren, waarin diepgang bereikt wordt, kost tijd. Hierdoor lijkt er weinig te gebeuren, maar de werkelijkheid is anders.
 • Van de vier oriëntaties uit de cultuurscan zijn de oriëntatie zelf-georiënteerd en rationeel gemakkelijker hanteerbaar. Het is makkelijker om oplossingen/aanpakken voor deze oriëntaties te vinden. Het team had wel de wens om de open en sociale oriëntatie meer te ontwikkelen, maar viel daarvoor vaak terug op een rationele benadering. De open en sociale oriëntatie vragen echt om een andere manier van doen.
 • Een vervolg op zo’n inspirerende AI-sessie, want dit was alleen een begin dat energie heeft opgewekt maar nog niet tot concrete acties heeft geleid. Hoe zorg je dat zo’n sessie vervolg krijgt? Zorg ervoor dat dit omgezet wordt in concrete actiepunten.
  Daarnaast is AI misschien in het begin te veel als doel op zich neergezet. Het is van belang om te beseffen dat AI uiteindelijk altijd een middel is om een doel te bereiken, bijvoorbeeld meer kwaliteit. AI wint aan kracht door het aan te vullen met inzichten van andere aanpakken.
Draaiboeken
REAGEREN
E-mailadres:
Plaats hier uw reactie:
ZOEKEN
ZOEKEN
"Met elkaar in openheid werken aan kwaliteitsverbetering, dat is te danken aan de pilot."