Aan de slag
 
AAN DE SLAG
 
DENKKADER
 
PILOTS
"Per pilot zijn doelen afgestemd op de situatie van het team gesteld."
INTERVENTIE
Print pagina
Naam interventie
Basis leggen voor afspraken (boom)
Doel interventies
Verankeren van afspraken die zichtbaar moeten gaan zijn in het handelen van de teamleden.
Focus ligt op werken aan
Kwaliteitsgericht handelen, Kwaliteitscultur
Rol/taak begeleider
Tijdens deze opdracht gaan docenten eerst concreet aan de slag met het opstellen van bestaande en gewenste wijze van [studentenbenadering]. In het tweede deel gaan we meer onder de waterspiegel kijken en met elkaar in gesprek hoe we er toe kunnen komen om deze afspraken ook daadwerkelijk na te komen.

-Voorafgaand aan deze interventie heeft het team vanuit Appreciative Inquiry al verkend (wat is al goed) en gedroomd (welke wensen zijn er nog) over [hoe zij met studenten om willen gaan]. Daarop bouwen we verder in deze oefening. -Focus van deze interventie is: Teamafspraken over hoe men studenten benadert (pedagogisch-didactisch handelen) in het inspirerend en uitdagend onderwijs 

1)Introductie: De begeleiders presenteren op een flipover een getekende boom. In de stam van de boom staan huidige uitgangspunten, waarden en normen van het team geschreven. Deze hebben de begeleiders vooraf uit visiedocumenten en gesprekken met betrokkenen gefilterd. Deze zaken kunnen ook deels uit de AI-fases van Dream en Discovery in eerdere sessies worden gehaald. In de bladeren staan de reeds bestaande afspraken die al in het team gemaakt zijn. 

2)Vervolgens presenteert de begeleider een tweede boom. Hierin zijn wel weer de uitgangspunten, waarden en normen van het team in de stam geschreven. De afspraken zijn echter nog niet ingevuld. 

3)Het is de bedoeling dat de teamleden op basis van de in de stam geformuleerde uitgangspunten, komen tot nieuwe, SMART-geformuleerde afspraken. Zo zijn de afspraken direct gerelateerd aan de eigen uitgangspunten en de eigen verantwoordelijkheid (immers: zelf opgesteld). 

4)Stap 1 (in tweetallen): -Formuleren van concrete afspraken op basis van de uitgangspunten in de stam van de boom. De uitgangspunten hebben van ons een kleur gekregen: op gekleurde kaartjes schrijven de docenten afspraken die bij die uitgangspunten passen. Zij hangen de kaartjes op in de takken van de boom. Tijdens dit proces loopt de begeleider rond en sturen bij op concreetheid, duidelijkheid, gelijkwaardige inbreng van iedereen, aansluiting bij oriëntaties en opbrengsten uit de eerste sessies, volledigheid etc. -Voor zover dat binnen de tijd past; (plenair) afspraken bespreken en commitment checken. Let op dat hierbij niet eindeloos gediscussieerd wordt over formulering: als afspraak duidelijk genoeg is de vraag stellen: committeert iedereen zich hieraan? -Dit zal zeker niet voor alle afspraken kunnen (tijd). De begeleiders werken de afspraken uit op papier en geven waar nodig feedback (als een afspraak bijvoorbeeld niet concreet genoeg is).Vervolgens is het aan het MT/team om dit uit te werken en commitment te genereren. 

5)Stap 2: Er is een aantal afspraken gemaakt, of als ze er nog niet helemaal zijn dan zullen die nog afgerond worden. Maar hoe gaat het team om met deze afspraken? In een plenair gesprek bespreken we het volgende: 
-       Hoe zorgt men er met elkaar voor dat de afspraken worden nagekomen? Wat is daarvoor nodig? 
-       Wie monitort of de afspraken worden nagekomen? 
-       Wie ‘beheert’ de afspraken (aanvullingen, wijzigingen, communicatie) 
-       Op welke punten moeten deze afspraken worden aangescherpt/aangevuld? Hoe gaat het team dit oppakken? Wil men ook een kapstok (boom) met afspraken over bijvoorbeeld ‘leeromgeving in uitdagend en inspirerend onderwijs’ of ‘leerinhoud…’ of ‘leervormen in…’ of ‘beoordelen in…’ etc? Zo ja, wie is hier eigenaar van? Wie pakt dit op? Wanneer, hoe etc?

6)Afronding: Herhalen van gemaakte afspraken en vervolgafspraken maken
Team of management
Beiden
In groepjes / individueel of plenair
Groepjes (3-4) en plenair
Rol/taak begeleider
Benodigd materiaal / voorbereidingen
Resultaten van discovery (verkenning) en dream (droom) uit eerste bijeenkomst Visie/kaders om de ‘stam’ mee te vullen, en die op kaartjes uitgeschreven 2x flap om boom om te tekenen, in de stam hang je de uitgangspunten (visie/kaders), in de takken is dan ruimte voor de afspraken die gemaakt gaan worden Gekleurde kaartjes & stiften
Tips en trucs
Positieve benadering. Goed checken of men hetzelfde verstaat onder begrippen. Geen samantosche discussies voeren. Teamleider hakt knopen door. Als begeleider bewaak je het proces en probeer je tot de kern te komen. Maakt eventueel aantekeningen die later voor het team van dienst kunnen zijn (de afspraken die gemaakt worden)
Tijd
100-140 minuten
Bijlagen
Geen bijlages
REAGEREN
E-mailadres:
Plaats hier uw reactie: