Aan de slag
 
AAN DE SLAG
 
DENKKADER
 
PILOTS
"Per pilot zijn doelen afgestemd op de situatie van het team gesteld."
INTERVENTIE
Print pagina
Naam interventie
Kwaliteitszorg in de dagelijkse praktijk
Doel interventies
Doel is om Inzicht te verkrijgen in de beelden (bewust en onbewust) m.b.t. kwaliteitszorg bij de teamleden en wat het team nu al doet op het gebied van kwaliteitszorg. Daarnaast benoemt het team wensen en acties m.b.t. kwaliteitszorg.
Focus ligt op werken aan
Kwaliteitsbewustzijn, Kwaliteitssysteem, Kwaliteitsgericht handelen
Rol/taak begeleider
Met deze interventie bespreekt het team hoe zij met de PDCA-cyclus willen werken aan kwaliteitszorg met betrekking tot het kwaliteitsdoel.

1)Startvraag: wat is als we het over [SLB] hebben voor jullie ‘kwaliteitszorg’?
-Wat versta je eronder?
-Wanneer kom je het tegen?
-Wanneer ben je daar mee bezig?
-Hoe wordt er nu gemonitord? -Ligt er een KWZ plan of verbeterplan?
Begeleider: Bij het bespreken van de startvraag (plenair) is het van belang om boven tafel te krijgen wat er al wél gebeurt dat onder de noemer kwaliteitszorg valt. De ervaring leert dat docenten vaak al veel doen (evalueren met leerlingen, doorspreken met collega’s) maar dit niet ervaren als ‘bezig zijn met kwaliteitszorg’ en het gebeurt ad hoc. De kunst is om nu de stap te zetten naar structurele kwaliteitszorg, dat vraagt om borging, discipline en monitoring.
2)Welke input heb je om [thema] te monitoren? Doen jullie dat ook? We vragen de coördinatoren/docenten om monitor materiaal mee te nemen waar we mee aan de slag kunnen (zoals uitvalcijfers, verzuimcijfers). In groepjes gaan de aanwezigen het materiaal ‘analyseren’ (CHECK) en vervolgens conclusies trekken (klopt dit met gewenste resultaat?) en eventueel acties benoemen (ACT en PLAN).
3)Mogelijke vragen begeleider: Welke gegevens liggen er en wat kun en wil je daarmee doen? Welke gegevens zou je misschien nog willen hebben? Wat is het doel, wat is het streven? Op basis daarvan kun je conclusies trekken en actiepunten benoemen.
Team of management
Team en management
In groepjes / individueel of plenair
Plenair (startvraag) en in groepjes
Rol/taak begeleider
Benodigd materiaal / voorbereidingen
Flap/digibord Pen & papier
Tips en trucs
Voor de begeleider is het van belang om steeds te schakelen tussen het WIJ, IK en HET. Als de docenten afspraken gaan maken, dan zegt dat iets over hun commitment. Of het lukt om deze afspraken na te komen zegt vaak ook iets over de cultuur. Probeer bij het begeleiden van deze interventie steeds vragen te stellen die onder de waterspiegel zitten.
Tijd
60 tot 90 minuten
Bijlagen
REAGEREN
E-mailadres:
Plaats hier uw reactie: