Aan de slag
 
AAN DE SLAG
 
DENKKADER
 
PILOTS
Gebruiksaanwijzing denkkader
Print pagina
Gebruiksaanwijzing

Met het denkkader kunt u bepalen welke interventies u het beste in de bijeenkomsten kunt gebruiken. Het gaat om een balans tussen boven en onder de waterspiegel, de vier aspecten en HET, IK en WIJ. Het is belangrijk om elke bijeenkomst opnieuw te kijken welke interventies u het beste in kunt zetten. Het denkkader is de basis voor de aanpak in deze webtool. Het achterliggende doel is altijd werken aan duurzame kwaliteitsverbetering in docententeams.  


Aan het werken met het denkkader zijn de volgende vier uitgangspunten onderliggend:

1.    Voor duurzame kwaliteit is cyclisch werken volgens de PDCA onontbeerlijk.

2.    Onderwijsteams zijn de hefboom voor kwaliteit. Duurzame kwaliteit wordt gerealiseerd in het onderwijsproces, op de werkvloer.

3.    Om te werken aan kwaliteit moeten teams eigenaarschap ervaren.

4.  De verbinding tussen de inhoud van het werk en de manier waarop je werkt aan kwaliteitsverbetering is noodzakelijk om te komen tot echte kwaliteit.


Uitgangspunt 1 - PDCA
Bij de PDCA gaat het om plannen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van plannen. Een proces dat leidt tot continu leren en verbeteren, waardoor duurzame kwaliteitsverbetering tot stand komt. 

Een voorbeeld: In het teamjaarplan beschrijven teams op basis van kaders vanuit het management en het bestuur welke acties er wanneer en door wie in het komende schooljaar worden doorgevoerd. Zo heeft men in team X aan het begin van het jaar beschreven dat de personen Z en Y een aangepaste handleiding maken voor het BPV-gesprek van de derdejaars.

Aan het eind van het schooljaar bespreekt het team het teamjaarplan. Persoon Z vertelt over de aangepaste handleiding en de evaluatie van de handleiding onder BPV-begeleiders. Hieruit zijn concrete verbeterpunten gekomen. Het doorvoeren van de verbeterpunten in de handleiding wordt als actie genoemd in het volgende teamjaarplan en men spreekt af dat de handleiding vanaf nu om het jaar wordt geëvalueerd.

 
Uitgangspunt 2 - Opleidingsteams
Duurzame kwaliteitsverbetering vraagt om ontwikkeling op de werkvloer. Alleen als teams kwaliteitsbewust aan de slag gaan, is werken aan kwaliteit mogelijk. Onderwijsteams nemen een centrale plaats in bij kwaliteitsverbetering.

Een voorbeeld: Een opleidingsteam constateert dat studenten steeds vaker elkaars opdrachten kopiëren. De manager vraagt tijdens een teambijeenkomst wie oplossingen heeft voor dit probleem en benadrukt nogmaals de ernst van de situatie. Een van de docenten komt met enkele ideeën. De docent biedt aan om tijdens de volgende bijeenkomst een aantal oplossingen voor te leggen. De manager zegt dat hij ook nog wat ideeën heeft die de docent kan meenemen in zijn oplossingenlijstje. In dit voorbeeld krijgt het team ruimte om met oplossingen te komen. De manager kan dit faciliteren en meedenken, maar het initiatief en de verantwoordelijkheid blijven bij het team liggen.

Uitgangspunt 3 - Eigenaarschap
Door het creëren van zelfvertrouwen en positieve verwachtingen raken mensen gemotiveerd om te werken aan kwaliteitsverbetering. Eigenaarschap ontstaat. Appreciative Inquiry (AI) is daarvoor een goede methode. De kern van AI is dat een team op onderzoek uitgaat naar de sterke punten / de krachten van de organisatie en deze waardeert. Vervolgens kijkt het team hoe deze gebruikt kunnen worden om de organisatie nog effectiever of efficiënter te maken. 

Een voorbeeld: Een groepje docenten binnen een opleidingsteam is door organisatieontwikkelingen en teamveranderingen gedemotiveerd geraakt. In vergaderingen doen zij niet meer actief mee en taken buiten het lesgeven nemen zij niet serieus.

Tijdens een van de vergaderingen vraagt de voorzitter de docenten naar hun toekomstvisie op het team, waarom zij onderwijs geven belangrijk vinden en wat zij willen bereiken met hun studenten. Zij blijken nog steeds dezelfde drijfveren te hebben als hun collega’s en het management. Met die constatering ontstaat een essentiële voedingsbodem voor beweging (kwaliteitsverbetering) in het team.

Uitgangspunt 4 - verbinding tussen inhoud (WAT) en proces (HOE)
Het gaat om het tegelijkertijd verwezenlijken van een verandering in inhoud (het WAT) én de wijze waarop deze verandering wordt bewerkstelligd en bestendigd (het HOE). Een gewenste verandering in inhoud vraagt om een manier waarop deze verandering bestendigd kan worden. Beide, het einddoel en het proces ernaar toe, zijn belangrijk. Een goed proces zorgt voor duurzame verandering.

Een voorbeeld: Opleiding X heeft een examencommissie. De commissieleden werken erg ongestructureerd en ad hoc. Om dit te veranderen werd het handboek examinering verbeterd. Hierin zijn nu de taken, rollen en verantwoordelijkheden duidelijk omschreven. In de praktijk bleek dit geen verandering teweeg te brengen in de werkwijze van de examencommissie. Uit gesprekken met de examencommissieleden bleek vervolgens dat het onvoldoende gestructureerd werken niet alleen voortkomt uit onduidelijk beschreven taken, maar met name samenhing met het wij-gevoel in de examencommissie, het lef van de leden om docenten bepaalde opdrachten te geven en met de neiging om het werk vooral bij één persoon - vaak de secretaris - neer te leggen. Nu er door het voeren van gesprekken openheid is over de mens-kant van het vraagstuk (meer gestructureerd gaan samenwerken), kunnen de betrokkenen samen passende oplossingen bedenken. Alleen een instrumentele benadering volstaat doorgaans niet.

 
REAGEREN
E-mailadres:
Plaats hier uw reactie: