Aan de slag
 
AAN DE SLAG
 
DENKKADER
 
PILOTS
WAT IS NLQAVET?
Print pagina

NLQAVET is een project geïnitieerd door het Nationaal Coördinatiepunt EQAVET (NCP) met financiering vanuit de Europese Commissie en het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het project bestond uit drie onderdelen. 

  • Het in kaart brengen van de huidige impact van kwaliteitszorg binnen MBO-instellingen. Deze inventarisatie heeft geleid tot een rapportage met beschrijving van de resultaten. 
  • Het ontwikkelen van een aanpak in pilots die het werken vanuit een kwaliteitscultuur in onderwijsteams vergroot.
  • Verspreiding opbrengsten pilots.

De inventarisatie en pilots zijn uitgevoerd door een projectteam van zes onderwijskundigen. Om de kwaliteit te bewaken is het werk van de het projectteam geëvalueerd door een externe evaluator.

EQAVET

EQAVET is het Europees referentiekader voor kwaliteitsborging in het middelbare beroepsonderwijs. Doel van dit referentiekader is het vergroten de kwaliteit van het beroepsonderwijs in de EU landen door het vergroten van transparantie en vertrouwen in elkaars kwaliteitsborging. Het referentiekader dient als inspiratie om de huidige praktijk te verbeteren. EQAVET is gebaseerd op de PDCA-cyclus op systeemniveau en instellingsniveau. Het Nationaal Coördinatiepunt EQAVET is het contactpunt voor EQAVET. Meer informatie over EQAVET kun je vinden op www.eqavet.nl en www.eqavet.eu.Dit project is gefinancierd met Europese gelden. De Europese Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze website.

ZOEKEN
ZOEKEN
"Kwaliteit is leuk!"